Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 25. oktobrī - Kolountzios/Komisija

(lieta F-117/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Kolountzios, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2007. gada 11. maija lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītāja lūgums veikt aprēķinu pensijas tiesībām, kuras pirms stāšanās amatā prasītājs bija uzkrājis drahmās Grieķijas pensiju fondos TMSEDE un ELPP, piemērojot vidējo likmi saskaņā ar Komisijas noteikto valūtas maiņas kursu, lai tiktu ņemtas vērā drahmas vērtības svārstības iemaksu veikšanas laikā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītājs, AD 12 pakāpes 4. līmeņa ierēdnis, izvirza trīs pamatus, pirmais no tiem ir saistīts ar lūgumu atzīt, ka Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta (konkrētāk, 7. panta 3. punkta) vispārīgie izpildes noteikumi (turpmāk tekstā - "VIN") ir prettiesiski, kā arī, vajadzības gadījumā, ka šī Civildienesta noteikumu norma ir prettiesiska.

Otrais pamats ir saistīts ar Padomes 1997. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz eiro [euro] ieviešanu (OV L 162, 1. lpp.) pārkāpumu.

Trešais pamats ir saistīts ar tiesiskās drošības principa, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principu pārkāpumu.

____________