Language of document :

Beroep ingesteld op 25 oktober 2007 - Kolountzios / Commissie

(Zaak F-117/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Kolountzios (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren de beschikking van de Commissie van 11 mei 2007 tot afwijzing van verzoekers verzoek om over te gaan tot berekening van de voor zijn indiensttreding in drachmes bij de Griekse pensioeninstanties TMSEDE en ELPP opgebouwde pensioenrechten onder toepassing van het gemiddelde geactualiseerde omrekeningspercentage dat door de Commissie is vastgesteld om rekening te houden met de fluctuaties van de drachme tijdens de periode van premiebetaling;

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker, ambtenaar in rang AD 12, salaristrap 4, drie middelen aan; het eerste middel betreft onwettigheid van de algemene uitvoeringsbepalingen (hierna: "DGE") van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII van het Statuut (in het bijzonder artikel 7, lid 3) en, voopr zover nodig, onwettigheid van deze bepaling van het Statuut.

Het tweede middel betreft schending van artikel 3 van verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro (PB L 162, blz. 1).

Het derde middel betreft schending van de beginselen van rechtszekerheid, gelijke behandeling en non-discriminatie.

____________