Language of document :

Žaloba podaná 25. októbra 2007 - Kolountzios/Komisia

(vec F-117/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Kolountzios (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 11. mája 2007, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o vykonanie výpočtu zvýšenia nárokov na dôchodok získaných pred jeho nástupom do služby v drachmách u gréckych orgánov dôchodkového zabezpečenia TMSEDE a ELPP s uplatnením aktualizovaného priemerného výmenného kurzu stanoveného Komisiou na zohľadnenie kurzového pohybu drachmy po dobu platenia príspevku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca, ktorý je úradníkom zaradeným do platovej triedy AD 12, platového stupňa 4, uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvým je nezákonnosť všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku (konkrétnejšie článku 7 ods. 3) a v prípade potreby nezákonnosť týchto ustanovení služobného poriadku.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura (Ú. v. EÚ L 162, s. 1; Mim. vyd. 10/001, s. 81).

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásad právnej istoty, rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie.

____________