Language of document :

Žaloba podaná dne 8. října 2007 - Tomas v. Parlament

(Věc F-116/07)

Jednací jazyk: litevština

Účastníci řízení

Žalobce: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Nizozemsko) (zástupce: M. Michalauskas, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobce

-    zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o výpovědi žalobce v rozsahu, v němž nebylo zrušeno rozhodnutím o zamítnutí stížnosti, nebo zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti v rozsahu, v němž nezrušilo rozhodnutí o výpovědi;

-    uložit žalovanému, aby žalobci zaplatil částku ve výši 125 000 eur jako náhradu jeho nemajetkové a majetkové újmy;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se domáhá jednak zrušení rozhodnutí, kterým orgán oprávněný ke jmenování rozhodl o jeho výpovědi, a jednak náhrady utrpěné újmy. Na podporu své žaloby uplatňuje zneužití funkce orgánem oprávněným ke jmenování, porušení vícera ustanovení služebního řádu úředníků Evropských společenství, jakož i porušení článku 19 Evropského kodexu řádného správního postupu, porušení zásad dodržení práva obhajoby a řádné správy a porušení povinnosti péče Parlamentem.

____________