Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 8. oktobrī - Tomas/Parlaments

(lieta F-116/07)

Tiesvedības valoda - lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stanislovas Tomas, Kerkrade (Nīderlande) (pārstāvis - M. Michalauskas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu atlaist no darba prasītāju daļā, kurā ar šo lēmumu netika atcelts lēmums noraidīt sūdzību, vai atcelt lēmumu noraidīt sūdzību, jo ar to netika atcelts lēmums par atlaišanu;

piespriest atbildētājam samaksāt prasītājam summu EUR 125 000 apmērā kā morālā kaitējuma un materiālo zaudējumu atlīdzību;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs lūdz, pirmkārt, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru tā nolēma viņu atlaist no darba, un, otrkārt, atlīdzināt ciestos zaudējumus. Savas prasības pamatojumam tas norāda uz iecēlējinstitūcijas pieļauto pienākumu ļaunprātīgu izmantošanu, vairāku Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu normu pārkāpumu, kā arī Eiropas labas administratīvas uzvedības kodeksa 19. panta pārkāpumu, aizstāvības tiesību ievērošanas principa un labas pārvaldības principa pārkāpumu un Parlamenta pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses pārkāpumu.

____________