Language of document :

Talan väckt den 8 oktober 2007 - Tomas mot parlamentet

(Mål F-116/07)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Sökande: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Nederländerna) (ombud: advokaten M. Michalauskas)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att säga upp sökanden, såvida inte det beslutet har ogiltigförklarats i beslutet om avslag på klagomålet, alternativt, ogiltigförklara beslutet om avslag på klagomålet, såvida inte beslutet om uppsägning har ogiltigförklarats genom det beslutet,

förplikta svaranden att utge ett belopp om 125 000 euro till sökanden som ersättning för ideell och ekonomisk skada,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar dels att tillsättningsmyndighetens beslut att säga upp honom skall ogiltigförklaras, dels att parlamentet skall förpliktas att ersätta den skada som han har lidit. Sökanden åberopar till stöd för sin talan att tillsättningsmyndigheten har missbrukat sina befogenheter och att det har skett ett åsidosättande av flera bestämmelser i tjänsteföreskrifterna. Sökanden åberopar även ett åsidosättande av artikel 19 i den europeiska kodexen för god förvaltningssed, av rätten till försvar och av parlamentets omsorgsplikt.

____________