Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 7. juuli 2010. aasta otsus - Tomas versus Euroopa Parlament

(kohtuasjad F-116/07, F-13/08 ja F-31/08)1

(Avalik teenistus - Ajutised ametnikud - Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkt c - Vallandamine - Usaldussuhe - Eelnev konsulteerimine parlamendi personalikomiteega - Puudumine)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Stanislovas Tomas (Vilnius, Leedu) (esindaja: M. Michalauskas)

Kostja: Euroopa parlament (esindajad: A. Lukošiūtė ja K. Zejdová)

Ese

Esiteks nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja vallandmise kohta, ja teiseks tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

1)    Jätta hagid kohtuasjades F-116/07 ja F 13/08 rahuldamata.

2)    Mõista Euroopa parlamendilt Stanislovas Tomase kasuks hüvitisena välja 1 000 eurot talle tekitatud moraalse kahju eest.

3)    Jätta hagi kohtuasjas F-31/08 ülejäänud osas rahuldamata.

4)    Kumbki pool kannab ise oma kohtukulud, mis tal on tekkinud seoses kohtuasjadega F-116/07, F-13/08 ja F-31/08.

____________

1 - ELT C 64, 8.3.2008, lk 65, ELT C 142, 7.6.2008, lk 39, ja ELT C 158, 21.6.2008, lk 26.