Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 7 lipca 2010 r. - Tomas przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawy połączone F-116/07, F-13/08 i F-31/08)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Artykuł 2 lit. c) WZIP - Rozwiązanie stosunku pracy - Stosunek oparty na zaufaniu - Uprzednia konsultacja z komitetem pracowniczym Parlamentu - Brak)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Stanislovas Tomas (Wilno, Litwa) (przedstawiciel: M. Michalauskas)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Lukošiūtė i K. Zejdová, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o rozwiązaniu umowy o pracę ze skarżącym, a po drugie, żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za poniesioną szkodę.

Sentencja wyroku

Skargi w sprawach F-116/07 i F-13/08 zostają oddalone.

Zasądza się od Parlamentu Europejskiego na rzecz Stanislovasa Tomasa kwotę 1000,00 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez niego krzywdę.

W pozostałym zakresie skarga w sprawie F-31/08 zostaje oddalona.

Każda strona ponosi własne koszty związane z całością postępowania w przedmiocie skarg F-116/07, F-13/08 i F-31/08.

____________

1 - Dz.U. C 64 z 8.3.2008, s. 65; Dz.U. C 142 z 7.6.2008, s. 39; Dz.U. C 158 z 21.6.2008, s. 26.