Language of document : ECLI:EU:F:2009:116

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

17 септември 2009 година

Дело F-118/07

Guido Strack

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Инцидентни искания в хода на производството — Възражение за недопустимост — Неприсъствено производство“

Предмет: На основание член 78 от Процедурния правилник Комисията, с отделна молба, повдига възражение за недопустимост на жалбата, която г‑н Strack подава на 22 октомври 2007 г. на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ.

Решение: Допуска възражението на Комисията за недопустимост. Отхвърля искането за произнасяне с неприсъствено решение. Определя, че по възражението на Комисията за недопустимост ще се произнесе с решението по същество. Не се произнася по съдебните разноски.

Резюме

1.      Производство — Допустимост на процесуалните действия — Преценка към момента на извършване на действието

(член 114 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд; член 78 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба; член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 на Съвета)

2.      Производство — Допустимост на процесуалните действия — Повдигане на възражение за недопустимост след продължаване на срока за представяне на писмена защита — Допустимост

(членове 39 и 78 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      В случаите, когато на основание член 78 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба ответникът повдига възражение за недопустимост на жалба, която е подадена преди влизането в сила на посочения правилник и за която съгласно член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 за създаване на Съда на публичната служба на Европейския съюз се прилагат разпоредбите на Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, срокът за повдигане на възражението за недопустимост е предвиденият в процедурния правилник, действащ към датата на връчване на жалбата. Впрочем, без значение дали се прилага член 114 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд или член 78 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, срокът за повдигане на възражение за недопустимост започва да тече от датата на връчване на жалбата.

(вж. точки 1, 6, 9 и 12)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 22 май 2008 г., Daskalakis/Комисия, F‑107/07, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 25

2.      Ако Съдът на публичната служба уважи искането на ответника за продължаване на срока за представяне на писмена защита, обстоятелството, че преди изтичането на продължения срок тази страна, вместо да представи писмена защита, съдържаща съображения по съществото на делото, повдига възражение за недопустимост съгласно член 78 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, не е основание да се приеме, че искането ѝ за продължаване на срока не е в съответствие с приложимите разпоредби на посочения процедурен правилник или че представлява злоупотреба с права.

Всъщност, като продължава срока за представяне на писмена защита преди изтичането на срока, предвиден в член 78 от посочения процедурен правилник за повдигане на възражение за недопустимост, Съдът на публичната служба имплицитно приема, че в продължения срок ответникът може да повдигне възражение за недопустимост с отделна молба или с писмената защита. В това отношение, макар да е вярно, че няма изрична разпоредба, която да предвижда възможност за продължаване на предвидения в член 78 срок, от това не може да се заключи, доколкото продължаването е допуснато преди изтичането на този срок, че страните не могат преди изтичането на продължения срок да повдигнат възражение за недопустимост с отделна молба.

(вж. точки 14 и 16)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 10 юли 2002 г., Comitato organizzatore del convegno internazionale/Комисия, T‑387/00, Recueil, стр. II‑3031, точка 35