Language of document : ECLI:EU:F:2009:116

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

17. září 2009

Věc F-118/07

Guido Strack

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Překážky řízení – Námitka nepřípustnosti – Řízení bez účasti žalovaného“

Předmět: V rámci žaloby podané G. Strackem dne 22. října 2007 na základě článků 236 ES a 152 AE vznesla Komise samostatným podáním na základě článku 78 jednacího řádu námitku nepřípustnosti proti uvedené žalobě.

Rozhodnutí: Návrh Komise směřující k rozhodnutí o nepřípustnosti žaloby je přípustný. Návrh žalobce, aby bylo rozhodnuto bez účasti žalované, se zamítá. O návrhu Komise směřujícím k tomu, aby bylo rozhodnuto o nepřípustnosti žaloby, bude rozhodnuto spolu s věcí samou. O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

1.      Řízení – Přípustnost podání – Posouzení v okamžiku, kdy bylo podání učiněno

(Jednací řád Soudu prvního stupně, článek 114; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 78; rozhodnutí Rady 2004/752, čl. 3 odst. 4)

2.      Řízení – Přípustnost podání – Podání námitky nepřípustnosti poté, co byla prodloužena lhůta pro podání žalobní odpovědi – Přípustnost

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články 39 a 78)

1.      V případě, že žalovaný vznese podle článku 78 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu námitku nepřípustnosti proti žalobě podané předtím, než uvedený jednací řád vstoupil v platnost, která podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2004/752 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie podléhá ustanovením jednacího řádu Soud prvního stupně, je lhůtou, kterou je třeba dodržet pro účely podání námitky nepřípustnosti, lhůta stanovená v jednacím řádu platném ke dni doručení žaloby. Mimoto, ať je vzata v potaz působnost článku 114 jednacího řádu Soudu prvního stupně nebo působnost článku 78 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, lhůta pro podání námitky nepřípustnosti počíná běžet od tohoto doručení.

(viz body 1, 6, 9 a 12)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 22. května 2008, Daskalakis v. Komise, F‑107/07, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 25

2.      V případě, že Soud pro veřejnou službu vyhověl žádosti žalovaného o prodloužení lhůty pro podání žalobní odpovědi, skutečnost, že se tento účastník řízení rozhodne před uplynutím prodloužené lhůty vznést námitku nepřípustnosti podle článku 78 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, namísto předložení žalobní odpovědi obsahující posouzení věci samé, nemůže zpochybnit soulad jeho žádosti o prodloužení lhůty s relevantními ustanoveními uvedeného jednacího řádu, ani vést k závěru o nepřiměřenosti této žádosti.

Prodloužením lhůty pro podání žalobní odpovědi před uplynutím lhůty pro podání námitky nepřípustnosti stanovené v článku 78 uvedeného jednacího řádu totiž Soud pro veřejnou službu implicitně souhlasil s tím, aby mohl žalovaný během prodloužené lhůty podat samostatným podáním námitku nepřípustnosti nebo předložit žalobní odpověď. V tomto ohledu je sice pravdou, že žádné výslovné ustanovení nestanoví možnost prodloužení lhůty stanovené v uvedeném článku 78, z toho však nelze vyvodit, že jestliže k prodloužení došlo před uplynutím uvedené lhůty, nemůže účastník řízení před uplynutím prodloužené lhůty podat samostatným podáním námitku nepřípustnosti.

(viz body 14 a 16)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 10. července 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale v. Komise, T‑387/00, Recueil s. II‑3031, bod 35