Language of document : ECLI:EU:F:2009:116

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 17. septembra 2009

Vec F‑118/07

Guido Strack

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Prekážky konania – Námietka neprípustnosti – Rozsudok pre zmeškanie“

Predmet: Námietka neprípustnosti podľa článku 78 rokovacieho poriadku vznesená Komisiou formou samostatného podania v rámci konania o žalobe, ktorú podal G. Strack 22. októbra 2007 podľa článku 236 ES a článku 152 AE

Rozhodnutie: Návrh Komisie, aby sa rozhodlo o neprípustnosti žaloby, je prípustný. Návrh žalobcu, aby sa rozhodlo rozsudkom pre zmeškanie, sa zamieta. Návrh Komisie, aby sa rozhodlo o neprípustnosti žaloby, sa spája s konaním vo veci samej. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

1.      Konanie – Prípustnosť podaní – Posúdenie v čase predloženia podania

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 114; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 78; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4)

2.      Konanie – Prípustnosť podaní – Podanie námietky neprípustnosti po predĺžení lehoty na podanie vyjadrenia k žalobe – Prípustnosť

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články 39 a 78)

1.      Ak žalovaný účastník konania vznesie podľa článku 78 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu námietku neprípustnosti proti žalobe podanej pred nadobudnutím účinnosti tohto rokovacieho poriadku, ktorá sa podľa článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2004/752, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskej únie, riadi ustanoveniami Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, je lehotou, ktorú treba dodržať pri podaní námietky neprípustnosti, lehota upravená v rokovacom poriadku účinnom v čase doručenia žaloby. Okrem toho, bez ohľadu na to, či ide o situáciu v pôsobnosti článku 114 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa alebo v pôsobnosti článku 78 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, plynie lehota stanovená na podanie námietky neprípustnosti od tohto doručenia.

(pozri body 1, 6, 9 a 12)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 22. mája 2008, Daskalakis/Komisia, F‑107/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑177, II‑A‑1‑941, bod 25

2.      Ak Súd pre verejnú službu vyhovel žiadosti žalovaného účastníka konania o predĺženie lehoty na podanie vyjadrenia k žalobe, skutočnosť, že sa tento účastník konania rozhodne pred uplynutím predĺženej lehoty vzniesť námietku neprípustnosti podľa článku 78 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu namiesto toho, aby podal vyjadrenie k žalobe obsahujúce meritórne posúdenie veci, nemôže spochybniť súlad jeho žiadosti o predĺženie s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku, ani umožňovať záver, že táto žiadosť bola zneužitá.

Keď totiž Súd pre verejnú službu predĺžil lehotu na podanie vyjadrenia k žalobe pred uplynutím lehoty na podanie námietky neprípustnosti upravenej v článku 78 uvedeného rokovacieho poriadku, nepriamo tým súhlasil s tým, že v stanovenej predĺženej lehote môže žalovaný účastník konania podať buď námietku neprípustnosti formou samostatného podania alebo vyjadrenie k žalobe. Hoci je v tejto súvislosti pravda, že žiadne ustanovenie výslovne neupravuje možnosť predĺžiť lehotu upravenú v článku 78, nemožno z toho vyvodiť, že keď dôjde k predĺženiu pred uplynutím uvedenej lehoty, nemôže účastník konania podať pred uplynutím predĺženej lehoty formou samostatného podania námietku neprípustnosti.

(pozri body 14 a 16)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 10. júla 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Komisia, T‑387/00, Zb. s. II‑3031, bod 35