Language of document : ECLI:EU:F:2009:41

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Sprawa F-115/07

Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz i Lidia Noworyta

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatek ryczałtowy za godziny nadliczbowe – Artykuł 3 załącznika VI do regulaminu pracowniczego – Artykuł 56 regulaminu pracowniczego – Przepisy wewnętrzne dotyczące dodatku ryczałtowego za godziny nadliczbowe – Przepisy wewnętrzne dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – Równość traktowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której M.T. Balieu-Steinmetz i L. Noworyta żądają, po pierwsze, stwierdzenia nieważności art. 1 przepisów wewnętrznych dotyczących dodatku ryczałtowego za godziny nadliczbowe, wydanych przez sekretarza generalnego Parlamentu na podstawie art. 3 załącznika VI do regulaminu pracowniczego, po drugie, stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji odmownej Parlamentu z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wniosku M.T. Balieu-Steinmetz z dnia 13 lipca 2006 r. oraz odmownej decyzji Parlamentu z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wniosku L. Noworyty z dnia 5 lipca 2006 r., które to wnioski dotyczyły wypłacenia ww. dodatku ryczałtowego.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu z dnia 13 listopada 2006 r. zawierającej dorozumianą odmowę uwzględnienia wniosku M.T. Balieu-Steinmetz z dnia 13 lipca 2006 r. oraz decyzji odmownej Parlamentu z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wniosku L. Noworyty z dnia 5 lipca 2006 r. Parlament pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Skarga na akt o charakterze generalnym

(art. 236 WE; regulamin pracowniczy, art. 90)

2.      Urzędnicy – Równość traktowania – Granice – Korzyść przyznana niezgodnie z prawem – Odmowa przyznania urzędnikowi dodatku ryczałtowego mimo pobierania tego dodatku przez innych urzędników w porównywalnej sytuacji

1.      Sąd wspólnotowy do spraw służby publicznej nie jest właściwy do orzekania w przedmiocie żądań zmierzających bezpośrednio do tego, by stwierdzono niezgodność z prawem przepisu o charakterze generalnym, takiego jak przepis regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 20)

2.      Decyzja instytucji w sprawie odmowy przyznania urzędnikowi dodatku ryczałtowego, podczas gdy inni urzędnicy znajdujący się w porównywalnej sytuacji go otrzymują, której podstawą jest niezgodność z prawem wypłaty omawianego dodatku tym urzędnikom, narusza zasadę równego traktowania, jeżeli instytucja nie może w sposób wystarczający wykazać, że brak jest podstawy prawnej do wypłaty tego dodatku urzędnikom, ponieważ akty instytucji wspólnotowych korzystają ponadto z domniemania zgodności z prawem.

(zob. pkt 28–30, 32, 36, 42)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 188/83 Witte przeciwko Parlamentowi, 9 października 1984 r., Rec. s. 3465, pkt 13–15

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑30/90 Zoder przeciwko Parlamentowi, 14 maja 1991 r., Rec. s. II‑207, pkt 26; sprawa T‑272/94 Brulant przeciwko Parlamentowi, 19 listopada 1996 r., RecFP s. I‑A‑513, II‑1397, pkt 35; sprawa T‑22/99 Rose przeciwko Komisji, 22 lutego 2000 r., RecFP s. I‑A‑27, II‑115, pkt 39; sprawa T‑157/99 Griesel przeciwko Radzie, 13 lipca 2000 r., RecFP s. I‑A‑151, II‑699, pkt 25; sprawa T‑65/02 Chetaud przeciwko Parlamentowi, 8 lipca 2003 r., niepublikowana w Zbiorze, pkt 44; sprawa T‑120/04 Peróxidos Orgánicos przeciwko Komisji, 16 listopada 2006 r., Zb.Orz. s. II‑4441, pkt 77; sprawa T‑379/04 J przeciwko Komisji, 30 listopada 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑313, II‑A‑2‑1575, pkt 79

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F-4/07 Skoulidi przeciwko Komisji, 21 lutego 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 81