Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. dubna 2006 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof) - EMAG Handel Eder OHG v. Finanzlandesdirektion für Kärnten

(Věc C-245/04)1

(Řízení o předběžné otázce - Šestá směrnice o DPH - Článek 8 odst. 1 písm. a) a b), čl. 28a odst. 1 písm. a) první pododstavec, čl. 28b část A odst. 1 a čl. 28c část A písm. a) první věta - Odeslání nebo přeprava zboží uvnitř Společenství - Dodání - Pořízení zboží uvnitř Společenství - Řetězová plnění - Místo plnění)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: EMAG Handel Eder OHG

Žalovaný: Finanzlandesdirektion für Kärnten

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Verwaltungsgerichtshof - Výklad čl. 8 odst. 1 písm. a) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 45, s. 1) - Místo dodání u třístranných nebo řetězových plnění - Nákup zboží podnikem usazeným v členském státě u jiného podniku, který je usazen v témže členském státě a jenž je zásobován podniky usazenými v jiných členských státech, přičemž zboží odesílají dodavatelé přímo podniku, který ho nabývá

Výrok

V případě, že dvě po sobě následující dodání téhož zboží, uskutečněná za protiplnění mezi osobami povinnými k dani, které jednají jako takové, zakládají jedno odeslání nebo jednu přepravu tohoto zboží uvnitř Společenství, toto odeslání nebo přeprava může být přičtena pouze jednomu z obou dodání a pouze toto dodání bude osvobozeno od daně podle čl. 28c části A písm. a) prvního pododstavce šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 95/7/ES ze dne 10. dubna 1995.

Uvedený výklad platí bez ohledu na to, kdo je osobou povinnou k dani - první prodávající, zprostředkující pořizovatel nebo druhý pořizovatel - která má právo nakládat se zbožím během zmíněné zásilky nebo přepravy.

Pouze místo dodání, které nezakládá odeslání nebo přepravu zboží uvnitř Společenství, je určeno podle čl. 8 odst. 1 písm. a) šesté směrnice 77/388/EHS, ve znění směrnice 95/7; považuje se za něj místo v členském státě, v němž se toto odeslání nebo přeprava začíná uskutečňovat. Místo jiného dodání je určeno v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. b) téže směrnice; považuje se za něj místo nacházející se v členském státě, v němž se zmíněné odeslání nebo přeprava začíná uskutečňovat nebo v členském státě, v němž se zmíněné odeslání nebo přeprava končí, podle toho, zda je toto dodání prvním nebo druhým ze dvou po sobě následujících dodání.

____________

1 - Úř. věst. C 251, 9.1.2004.