Language of document :

Kanne 6.7.2015 – Itävallan tasavalta v. komissio

(Asia T-356/15)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Itävallan tasavalta (asiamiehet: C. Pesendorfer ja Rechtsanwalt H. Kristoferitsch)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 8.10.2014 tekemän päätöksen (EU) 2015/658, joka koskee valtiontukea SA.34947 (2013/C) (aiempi 2013/N), jonka Yhdistynyt kuningaskunta aikoo panna täytäntöön Hinkley Pointin ydinvoimalan C yksikön tukemiseksi (annettu tiedoksi numerolla C(2014) 7142) (EUVL 2015, L 109, s. 44)

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kymmeneen kanneperusteeseen.

1.    Ensimmäinen kanneperuste: SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan virheellinen soveltaminen – markkinoiden virheellinen määrittäminen ja markkinoiden toimimattomuutta koskeva virheellinen olettama

Kantaja väittää komission hyväksyneen suunnitellun valtiontuen virheellisesti SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla siltä osin kuin komissio totesi virheellisesti erillisten ydinenergian markkinoiden olemassaolon ja oletti – myös virheellisesti – että nämä markkinat eivät toimi.

2.    Toinen kanneperuste: SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan virheellinen soveltaminen – ydinvoimalan virheellinen luonnehtiminen ”uudeksi teknologiaksi”

Kantaja väittää tässä, että päätös on mitätön myös, koska komissio vetoaa virheellisesti siihen, että kyseessä oleva teknologia on uutta teknologiaa.

3.    Kolmas kanneperuste: SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan virheellinen soveltaminen – virheellinen olettama investointituen olemassaolosta

Kolmannessa kanneperusteessaan kantaja väittää, että komissio olettaa virheellisesti, että suunnitellut toimenpiteet ovat puhtaasti investointitukea; tosiasiallisesti tuki menee pelkkää investointitukea pidemmälle ja on toimintatukea – joka on unionin tuomioistuinten oikeuskäytännön mukaan lainvastaista.

4.    Neljäs kanneperuste: SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan virheellinen soveltaminen – yhteisen edun mukaista tavoitetta ei ole olemassa

Kantaja väittää tässä, että riidanalainen päätös on mitätön myös, koska – toisin kuin komissio katsoo – SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua, tuen hyväksymiseksi edellytettyä yhteistä etua ei ole olemassa.

5.    Viides kanneperuste: tuen riittämätön määrittäminen

Itävallan tasavalta tukeutuu kanteessaan lisäksi siihen, että komissio on määrittänyt tuen täysin riittämättömästi.

6.    Kuudes kanneperuste: SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan virheellinen soveltaminen – toimenpiteet eivät ole oikeasuhteisia

Valtiontuen asianmukaisuutta koskevat komission perustelut ovat kantajan mukaan virheellisiä ja käsittämättömiä, minkä vuoksi päätös on mitätön.

7. Seitsemäs kanneperuste: julkista hankintamenettelyä koskevien perusedellytysten noudattamatta jättäminen

Kantaja väittää tämän kanneperusteen yhteydessä, että tukea ei olisi pitänyt hyväksyä myöskään siksi, että Yhdistynyt kuningaskunta ei toteuttanut julkista hankintamenettelyä ja loukkasi unionin oikeuden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja avoimuusperiaatetta.

8.    Kahdeksas kanneperuste: takauksia koskevan tiedonannon1 rikkominen

Kantaja väittää tässä, että osana valtiontukea myönnettyä valtiontakausta ei arvioitu takauksia koskevassa tiedonannossa mainittujen arviointiperusteiden nojalla.

9.    Yhdeksäs kanneperuste: SEUT 296 artiklan 2 kohdan mukaisen perusteluvelvollisuuden laiminlyöminen

Kantajan mukaan komissio laiminlöi perusteluvelvollisuuttaan ja tämä useaan otteeseen ja vakavasti.

10. Kymmenes kanneperuste: oikeutta tulla kuulluksi on loukattu

Kantaja vetoaa lopuksi myös siihen, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu.

____________

1 Komission tiedonanto [EY] 87 ja [EY] 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina (EUVL 2008, C 155, s. 10).