Language of document :

Žaloba podaná 6. júla 2015 – Rakúsko/Komisia

(vec T-356/15)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rakúska republika (v zastúpení: C. Pesendorfer a H. Kristoferitsch, Rechsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) 2015/658 z 8. októbra 2014 o opatrení pomoci SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), ktorú Spojené kráľovstvo zamýšľa zaviesť na podporu pre jadrovú elektráreň Hinkley Point C (oznámené pod číslom C[2014]7142) (Ú. v. EÚ L 109, s. 44),

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa desať žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom uplatnení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ – nesprávne vymedzenie trhu a chybná domnienka zlyhania trhu

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia neprávom povolila zamýšľané opatrenie pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, pretože nesprávne vychádzala z existencie vlastného trhu pre jadrovú energiu a – takisto nesprávne – sa domnievala, že na tomto trhu dochádza k jeho zlyhaniu.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ – nesprávne posúdenie jadrovej elektrárne ako „novej technológie“

Na tomto mieste sa uvádza, že rozhodnutie je neplatné aj preto, že Komisia sa neprávom odvoláva na to, že v prípade predmetnej technológie ide o technológiu nového druhu.

Tretí žalobný dôvod je založený na nesprávnom uplatnení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ – nesprávna domnienka investičnej pomoci

V rámci tretieho žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa omylom domnieva, že zamýšľané opatrenia predstavujú čistú investičnú pomoc; v skutočnosti ide táto pomoc ďaleko nad rámec investičnej pomoci a predstavuje – podľa judikatúry súdov Únie neprípustnú – prevádzkovú pomoc.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na nesprávnom uplatnení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ – neexistencia cieľa spoločného záujmu

Na tomto mieste žalobkyňa uvádza, že napadnuté rozhodnutie je neplatné v tom rozsahu, že – na rozdiel od názoru Komisie – neexistuje spoločný záujem nevyhnutný pre povolenie pomoci v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ.Piaty žalobný dôvod je založený na nedostatočnom vymedzení pomoci Rakúska republika zakladá svoju žalobu okrem iného na tom, že Komisia vymedzila pomoc úplne nepostačujúcim spôsobom.Šiesty žalobný dôvod je založený na nesprávnom uplatnení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ – neprimeranosť opatreníPodľa názoru žalobkyne sú tvrdenia Komisie o primeranosti pomoci nesprávne a nepochopiteľné, čo tiež spôsobuje neplatnosť rozhodnutia.Siedmy žalobný dôvod je založený na porušení základných požiadaviek verejného obstarávaniaV rámci tohto žalobného dôvodu žalobkyňa uvádza, že pomoc nemala byť povolená aj preto, že Spojené kráľovstvo nevykonalo verejné obstarávanie a porušilo zásady práva Únie o rovnosti zaobchádzania a transparentnosti.Ôsmy žalobný dôvod je založený na porušení oznámenia o zárukách Na tomto mieste žalobkyňa namieta, že povolená štátna záruka ako súčasť štátnej pomoci sa nepreskúmala podľa kritérií oznámenia o zárukách.Deviaty žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti odôvodnenia podľa článku 296 ods. 2 ZFEÚKomisia ďalej porušila – a síce hneď viackrát a veľmi závažným spôsobom – svoju povinnosť odôvodnenia.Desiaty žalobný dôvod je založený na porušení práva byť vypočutýNapokon sa namieta aj porušenie nároku na zabezpečenie práva byť vypo

čutý.

____________

1 Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 [ES] a 88 [ES] n

a štátnu pomoc vo forme povinného ručenia a záruk (Ú. v. EÚ C 155, s. 10).