Language of document :

Üldkohtu 12. juuli 2018. aasta otsus – Austria versus komisjon

(kohtuasi T-356/15)1

(Riigiabi – Ühendkuningriigi kavandatav abi Hinkley Point C tuumaelektrijaama toetuseks – Hinnavaheleping, ministeeriumiga sõlmitud leping ja krediidigarantii – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks – ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c – Avaliku huvi eesmärk – Tuumaenergia edendamine – Riigi sekkumise vajadus – Garantiide teatis – Abi elemendi kindlaksmääramine – Proportsionaalsus – Investeerimisabi – Tegevusabi – Õigus märkusi esitada – Riigihankelepingute sõlmimise menetlus – Põhjendamiskohustus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Austria Vabariik (esindajad: C. Pesendorfer ja M. Klamert, hiljem G. Hesse ja M. Fruhmann, keda abistab advokaat H. Kristoferitsch)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: É. Gippini Fournier, R. Sauer, T. Maxian Rusche ja P. Němečková)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Luksemburgi Suurhertsogiriik (esindajad: D. Holderer, keda abistab advokaat P. Kinsch)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Tshehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, T. Müller ja J. Vláčil), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, D. Colas ja J. Bousin, hiljem D. Colas ja J. Bousin), Ungari (esindajad: M. Fehér ja M. Bóra, hiljem B. Sonkodi, veel hiljem A. Steiner, keda abistab advokaat P. Nagy ja lõpus A. Steiner), Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna), Rumeenia (esindajad: R. Radu ja M. Bejenar, hiljem M. Bejenar ja C.-R. Canţăr), Slovaki Vabariik (esindaja: B. Ricziová) ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: C. Brodie ja S. Brandon, hiljem C. Brodie, S. Simmons jaM. Holt, veel hiljem C. Brodie, S. Simmons ja D. Robertson, pärast C. Brodie et D. Robertson, hiljem C. Brodie ja lõpus C. Brodie ning Z. Lavery, keda abistavad barrister T. Johnston ja A. Robertson, QC)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue, milles palutakse tühistada komisjoni 8. oktoobri 2014. aasta otsus (EL) 2015/658 abimeetme SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) kohta, mida Ühendkuningriik kavatseb rakendada Hinkley Point C tuumaelektrijaama toetuseks (ELT 2015, L 109, lk 44), milles komisjon tuvastas, et see abimeede oli kokkusobiv siseturuga ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c tähenduses, ja lubas seda rakendada

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Austria Vabariigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Komisjoni kohtukulud.

Tšehhi Vabariik, Prantsuse Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Poola Vabariik, Rumeenia, Slovaki Vabariik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 ELT C 337, 12.10.2015.