Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 30 december 2020 – Comune di Lerici / Provincia di La Spezia

(Zaak C-719/20)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Comune di Lerici

Verwerende partij: Provincia di La Spezia

Prejudiciële vraag

Staat artikel 12 van richtlijn 2014/24/EU1 van 26 februari 2014 in de weg aan een nationale regeling die voorschrijft dat vennootschappen die lokale openbare diensten van economisch belang verrichten een combinatie vormen, waarna de onderneming die de oorspronkelijke concessiehouder heeft opgevolgd ingevolge vennootschappelijke transacties met transparante procedures, waaronder fusie of overname, het beheer van de diensten voortzet tot het verstrijken van de overeengekomen termijnen, indien:

(a)    de oorspronkelijke concessiehouder een vennootschap is waaraan de concessie in-house is gegund op basis van gezamenlijk toezicht zoals op de eigen diensten;

(b)    zijn opvolger is geselecteerd door middel van een openbare aanbesteding;

(c)    na de vennootschappelijke transactie waarbij de combinatie tot stand is gekomen bepaalde openbare lichamen die de betrokken dienst oorspronkelijk hebben uitbesteed, niet langer voldoen aan de vereisten voor gezamenlijk toezicht zoals op de eigen diensten?

____________

1     Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (PB 2014, L 94, blz. 65).