Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Poola) 18. detsembril 2020 – KL versus G.-s asuv piiratud vastutusega äriühing X

(kohtuasi C-715/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Põhikohtuasja pooled

Hageja: KL

Kostja: G.-s asuv piiratud vastutusega äriühing X

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 99/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP)1 sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta artiklit 1, samuti selle raamkokkuleppe klausleid 1 ja 4, tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad tööandjale ette kohustuse töölepingu ülesütlemist kirjalikult põhjendada üksnes juhul, kui tegemist on tähtajatu töölepinguga, ja millega seega allutatakse kohtulikule kontrollile tähtajatute töölepingute ülesütlemise põhistuse põhjendatus, ilma nendes normides oleks tööandjale sellist kohustust (s.t. esitada ülesütlemist õigustav põhjus) ette nähtud seoses tähtajaliste töölepingutega (mistõttu kohtulikule kontrollile allub üksnes lepingu ülesütlemise kooskõla lepingu ülesütlemist käsitlevate õigusnormidega)?

Kas kohtuvaidluse pooled, kes on mõlemad eraõiguslikud isikud, võivad tugineda eespool nimetatud raamlepingu klauslile 4 ja Euroopa Liidu õiguse diskrimineerimise keelu üldpõhimõttele (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 21), ja seega, kas eespool nimetatud õigusnormidel on horisontaalne õigusmõju?

____________

1 ELT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368.