Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. března 2019 Georgem Haswanim proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 16. ledna 2019 ve věci T-477/17, Haswani v. Rada

(Věc C-241/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): George Haswani (zástupce: G. Karoumi, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání

Zrušit rozsudek ze dne 16. ledna 2019 ve věci T-477/17 v plném rozsahu;

nařídit odstranění jména George Haswaniho z příloh aktů napadených před Tribunálem;

projednat věc a:

zrušit rozhodnutí 2015/1836 a nařízení 2015/1828 ;

uložit Radě, aby G. Haswanimu zaplatila 100 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy;

rozhodnout, že Rada ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené navrhovatelem v řízení před Tribunálem i Soudním dvorem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, z porušení rozhodnutí 2015/1836 (bod 6 odůvodnění) a rozhodnutí 2013/255 (bod 5 odůvodnění) ve znění rozhodnutí 2015/1836, jakož i z obrácení důkazního břemene a porušení zásady presumpce neviny.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení povinnosti uvést odůvodnění a nedostatečného odůvodnění.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku prostředku vychází z porušení zásady proporcionality a nedostatečného odůvodnění.

____________