Language of document :

George Haswani 18. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-477/17: Haswani versus nõukogu

(kohtuasi C-241/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: George Haswani (esindaja: advokaat G. Karouni)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada terves ulatuses 16. jaanuari 2019. aasta kohtuotsus kohtuasjas T-477/17;

määrata, et Georges Haswani nimi tuleb kustutada lisadest, mis olid lisatud Üldkohus vaidlustatud aktidele;

vaadata kohtuasi uuesti läbi ja:

tühistada otsus 2015/1836 ja määrus 2015/1828;

kohustada nõukogu maksma G. Haswanile 100 000 eurot hüvitisena tekitatud mittevaralise kahju eest;

kohustada nõukogu kandma tema enda kohtukulud ja mõista talt välja apellandi kohtukulud nii Üldkohtu kui Euroopa Kohtu menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et rikutud on õigusnormi, otsust 2015/1836 (põhjendus 6) ning otsust 2013/255 (põhjendus 5), mida on muudetud otsusega 2015/1836; samuti on ümber pööratud põhjendamiskohustus ja rikutud süütuse presumptsiooni põhimõtet.

Teine väide, et rikutud on põhjendamiskohustust ja et põhjendused on puudu.

Kolmas väide, et rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet ja et põhjendused on puudu.

____________