Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 18. martā George Haswani iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 16. janvāra spriedumu lietā T-477/17 Haswani/Padome

(Lieta C-241/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: George Haswani (pārstāvis: G. Karouni, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija

Prasījumi

Atcelt 2019. gada 16. janvāra spriedumu lietā T-477/17 pilnībā;

izdot rīkojumu par Georges Haswani vārda svītrošanu no Vispārējā tiesā apstrīdētajiem aktiem pievienotajiem pielikumiem;

ierosināt lietu un:

atcelt Lēmumu 2015/1836 un Regulu 2015/1828;

piespriest Padomei samaksāt 100 000 EUR kā atlīdzību par G. Haswani nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Padomei segt savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesāšanās izdevumus Vispārējā tiesā un Tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota kļūda tiesību piemērošanā, Lēmuma 2015/1836 (6. apsvērums) un Lēmuma 2013/255 (5. apsvērums), kurā grozījumi ir izdarīti ar Lēmumu 2015/1836, pārkāpums, kā arī pierādīšanas pienākuma apvēršana un nevainīguma prezumpcijas principa pārkāpums.

Ar otro pamatu tiek apgalvots pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums un pamatojuma nenorādīšana.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots samērīguma principa pārkāpums un pamatojuma nenorādīšana.

____________