Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie T-477/17, Haswani / Rada, wniesione w dniu 18 marca 2019 r. przez George’a Haswaniego

(Sprawa C-241/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: George Haswani (przedstawiciel: G. Karouni, avocat)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie T-477/17 w całości;

nakazanie usunięcia nazwiska George’a Haswaniego z załączników do aktów zaskarżonych przed Sądem;

przejęcie sprawy do rozpoznania oraz:

–    stwierdzenie nieważności decyzji 2015/1836 i rozporządzenia 2015/1828;

–    zasądzenie od Rady kwoty 100 000 EUR z tytułu krzywdy doznanej przez G. Haswaniego;

obciążenie Rady jej własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez wnoszącego odwołanie zarówno przed Sądem, jak i przed Trybunałem.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia prawa, naruszenia decyzji 2015/1836 (motyw 6) i decyzji 2013/255 (motyw 5), zmienionej decyzją 2015/1836, oraz przeniesienia ciężaru dowodu i naruszenia zasady domniemania niewinności.

Zarzut drugi dotyczy naruszenia obowiązku uzasadnienia i braku uzasadnienia.

Zarzut trzeci dotyczy naruszenia zasady proporcjonalności i braku uzasadnienia.

____________