Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. júla 2020 – George Haswani/Rada Európskej únie, Európska komisia

(vec C-241/19 P)1

(Odvolanie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii – Opatrenia namierené proti vplyvným podnikateľkám a podnikateľom pôsobiacim v Sýrii – Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Zahrnutie mena odvolateľa – Žaloby o náhradu škody a o neplatnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: George Haswani (v zastúpení: G. Karouni, advokát)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: S. Kyriakopoulou a M. V. Piessevaux, splnomocnení zástupcovia), Európska komisia (v zastúpení: pôvodne A. Bouquet, L. Baumgart a A. Tizzano, neskôr A. Bouquet a L. Baumgart, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Odvolanie sa zamieta.

George Haswani je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 187, 3.6.2019.