Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 lutego 2012 r. – Wagner-Leclercq przeciwko Radzie

(Sprawa F-24/09)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 113 z 16.5.2009, s. 47.