Language of document :

Жалба, подадена на 27 март 2009 г. - B/Парламент

(Дело F-26/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: B (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Осъждане на Парламента да изплати на жалбоподателя сумата от 12 000 EUR като обезщетение за претърпените вреди, от една страна, поради психическия и професионален тормоз срещу него и, от друга страна, поради липсата на вътрешно административно разследване от независим орган.

Искания на жалбоподателя

Парламентът да бъде осъден да изплати на жалбоподателя сумата от 12 000 EUR като обезщетение за вредите (неимуществена вреда, накърняване на политическата репутация и кариерата, на достойнството, и на здравето), които е претърпял, от една страна, поради психическия и професионален тормоз срещу него по време на изпълнение на служебните му задължения в Парламента и, от друга страна, поради липсата на вътрешно административно разследване от независим орган,

да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.

____________