Language of document :

Žaloba podaná 16. marca 2009 - Van Neyghem/Rada

(vec F-25/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do triedy AST 7 pri povyšovaní v roku 2008 a v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušenie rozhodnutí o povýšení do tejto triedy úradníkov s menšími zásluhami

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o nepovýšení žalobcu do triedy AST 7 pri povyšovaní v roku 2008 a v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutia o povýšení do tejto triedy úradníkov s menšími zásluhami,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________