Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2010 r. - N przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-26/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga o odszkodowanie - Dopuszczalność - Mobbing - Obowiązek staranności - Krzywda)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: N (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: K. Zejdova i R. Ignătescu, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Zasądzenie od Parlamentu zapłaty na rzecz skarżącej kwoty 12000 EUR tytułem naprawienia poniesionych krzywd wynikających po pierwsze z mobbingu, którego była ona ofiarą i po drugie z braku wewnętrznego dochodzenia administracyjnego przeprowadzonego przez niezależny organ.

Sentencja wyroku

Parlament Europejski zapłaci na rzecz N odszkodowanie w wysokości 2000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz trzy czwarte kosztów poniesionych przez N.

N pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 153 z 4.7.2009, s. 51.