Language of document :

2020 m. spalio 28 d. Administratīvā rajona tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests

(Byla C-562/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administratīvā rajona tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SIA Rodl & Partner 

Atsakovas: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 2015/8491 18 straipsnio 1 ir 3 dalys, siejant jas su šios direktyvos III priedo 3 punkto b papunkčiu, turi būti aiškinamos taip, kad pagal šias nuostatas i) automatiškai reikalaujama, kad išorės buhalterijos paslaugų teikėjas taikytų griežtesnes deramo klientų tikrinimo priemones, nes klientas yra nevyriausybinė organizacija ir kliento įgaliotas bei įdarbintas asmuo yra didelės korupcijos rizikos trečiosios valstybės – šiuo atveju Rusijos Federacijos – pilietis, turintis leidimą gyventi Latvijoje, ir ii)  automatiškai reikalaujama, kad minėtas klientas būtų laikomas didesnio laipsnio rizikos klientu?

Jei atsakymas į ankstesnį klausimą būtų teigiamas, ar minėtas Direktyvos 2015/849 18 straipsnio 1 ir 3 dalių aiškinimas gali būti laikomas proporcingu ir todėl atitinkančiu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą?

Ar Direktyvos 2015/849 18 straipsnis, siejant jį su šios direktyvos III priedo 3 punkto b papunkčiu, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį automatiškai privaloma taikyti griežtesnes deramo klientų tikrinimo priemones visais atvejais, kai kliento verslo partneris (bet ne pats klientas) yra tam tikru būdu susijęs su didelės korupcijos rizikos trečiąja valstybe, šiuo atveju – Rusijos Federacija?

Ar Direktyvos 2015/849 13 straipsnio 1 dalies c ir d punktai turi būti aiškinami taip, kad juose nustatyta, jog taikydamas deramo klientų tikrinimo priemones įpareigotasis subjektas turi iš kliento gauti šio kliento ir trečiosios šalies sudarytos sutarties kopiją, todėl minėtos sutarties patikrinimas vietoje laikomas nepakankamu?

Ar Direktyvos 2015/849 14 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją įpareigotasis subjektas turi taikyti deramo tikrinimo priemones esamiems verslo klientams, net kai nepastebėta reikšmingų kliento aplinkybių pokyčių ir kai dar nesibaigė valstybių narių kompetentingos institucijos nustatytas terminas priimti naujas stebėsenos priemones, ir ar ši pareiga taikoma tik tiems klientams, kurie laikomi didelės rizikos klientais?

Ar Direktyvos 2015/849 60 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas paskelbdama informaciją apie neapskųstiną sprendimą taikyti administracinę sankciją ar priemonę už nacionalinių taisyklių, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, pažeidimą, kompetentinga institucija privalo užtikrinti, kad paskelbta informacija visiškai atitiktų sprendime konstatuotą informaciją?

____________

1     2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015, p. 73).