Language of document :

23. septembril 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-93/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursi EPSO/AST/111/10 (palgaastme AST 1 sekretärid) komisjoni esimehe otsus mitte lubada hagejat katsetele.

Hageja nõuded

tühistada 15. juuni 2011. aasta otsus, millega ei antud hagejale õigust osaleda konkursi EPSO/AST/111/10 (palgaastme AST 1 sekretärid) - katsetel;

sellest tulenevalt otsustada, et hagejal lubatakse nimetatud konkursi raames läbiviidavas töölevõtmise menetluses uuesti osaleda, korraldades vajaduse korral uued katsed;

igal juhul kohustada EPSO-t avaldama tema käsutuses olevad andmed tulemuste kohta, mis kandidaadid testi d eest kokku said;

teise võimalusena, juhul kui põhinõue rahuldamata jäetakse, quad non mõista hageja kasuks välja ex aequo et bono põhimõtte alusel esialgselt kindlaks määratud summa 50 000 eurot;

igal juhul mõista hageja kasuks mittevaralise kahju hüvitamiseks ex aequo et bono põhimõtte alusel esialgselt kindlaks määratud summa 50 000 eurot.

____________