Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-93/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Blot,)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego komisji konkursu EPSO/AST/111/10 (AST 1) o niedopuszczeniu skarżącego do testów oceniających

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 czerwca 2011 r. odmawiającej skarżącemu prawa do uczestniczenia w testach oceniających konkursu EPSO/AST/111/10 - sekretarki w stopniu AST 1;

w konsekwencji orzeczenie, że należy ponownie włączyć skarżącego w proces rekrutacji uruchomiony w drodze tego konkursu, w razie potrzeby poprzez zorganizowanie nowych testów oceniających;

w każdym razie, zażądanie od EPSO ujawnienia będących w jego posiadaniu informacji dotyczących rezultatów osiągniętych przez wszystkich kandydatów w teście d)

subsydiarnie, na wypadek nieuwzględnienia żądania głównego, zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty tymczasowo oszacowanej na 50 000 euro;

w każdym razie zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty tymczasowo oszacowanej na 50 000 euro tytułem zadośćuczynienia;

____________