Language of document :

Žaloba podaná 28. septembra 2011 - ZZ/EIB

(vec F-95/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: N. Thieltgen, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia EIB o zmene podmienok výkonu, ako aj o zmene charakteru funkcie žalobkyne a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť implicitné rozhodnutie EIB o zmene podmienok výkonu, ako aj o zmene charakteru funkcie žalobkyne,

nariadiť EIB, aby znovu pridelila žalobkyni miesto v súlade s jej platovou triedou a zamestnaním,

skonštatovať existenciu nesprávneho služobného postupu zo strany EIB,

určiť zodpovednosť EIB vo vzťahu k žalobkyni, pokiaľ ide o nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny služobný postup zo strany EIB,

zaviazať EIB na náhradu ujmy na zdraví, nemajetkovej a majetkovej ujmy žalobkyne vyplývajúce z nezákonnosti rozhodnutia a z nesprávneho služobného postupu zo strany banky, náhrada škody musí obsahovať aj úroky z omeškania,

pokiaľ ide o nezákonnosť rozhodnutia:

týkajúcu sa nemajetkovej ujmy: 20 000 eur,

týkajúcu sa majetkovej ujmy z titulu straty platu: 113 100 eur,

pokiaľ ide o nesprávny služobný postup zo strany EIB:

týkajúci sa porušenia povinnosti starostlivosti a ochrany zo strany EIB: 119 100 eur,

týkajúci sa porušenia článku 42 služobného poriadku: 10 000 eur,

zaviazať EIB na náhradu trov konania.

____________