Language of document :

3. oktoobril 2011 esitatud hagi - ZZ jt versus komisjon

(kohtuasi F-98/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindajad: advokaadid F. Moyse ja A. Salerno)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis käsitleb kõrgkoolis õppivatele isikutele liikmesriigi antavat teatavat rahalist abi peretoetustega sarnaste toetustena ja mille kohaselt arvutatakse nimetatud abi maha selliste õpilaste ametnikest vanematele määratud õppetoetustest, ning nõue tühistada otsus tagastada alusetult saadu.

Hagejate nõuded

Üheksa esimest hagejat paluvad esiteks tühistada otsused, mille kohaselt arvutatakse nende laste eest makstavatest personalieeskirjades ette nähtud õppetoetustest maha Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché du Luxembourgi (CEDIES) määratud stipendiumid, ning teiseks, tühistada igale hagejale saadetud otsused alusetult saadu tagastamiseks, mis vastavad summadele, mis on varem õppetoetustena väidetavalt alusetult saadud;

viimane hageja palub tühistada otsus, milles palutakse tal teada anda, kas tema laps sai CEDIES-ilt stipendiumi ja milles peatatakse seniks selle lapse eest ette nähtud õppetoetus alates 1. detsembrist 2011, üksnes toetuse maksmise peatamist puudutavas osas;

kohustada kostjat maksma saamata jäänud töötasu, millele lisanduvad viivisintressid, mida arvutatakse Euroopa Keskpanga poolt põhilistele refinantseerimistehingutele kehtestatud määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra alates kuupäevast, mil saamata jäänud töötasu kuulus maksmisele;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________