Language of document : ECLI:EU:F:2012:7

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

της 2ας Φεβρουαρίου 2012 (*)

«Διαγραφή – Παραίτηση του προσφεύγοντος – Κατανομή των δικαστικών εξόδων»

Στην υπόθεση F‑96/11,

με αντικείμενο προσφυγή δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, εφαρμοστέου στη Συνθήκη ΕΚAΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής,

Αλέξανδρος Μακαρονίδης, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτοικος Λουξεμβούργου (Λουξεμβούργο), εκπροσωπούμενος από τον Β. Χριστιανό, δικηγόρο,

προσφεύγων,

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσωπούμενης από τον D. Martin, επικουρούμενο από τους E. Μπουρτζάλα και E. Αντύπα, δικηγόρους,

καθής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

εκδίδει την ακόλουθη

Διάταξη

1        Με υπόμνημα που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ΔΔ στις 9 Νοεμβρίου 2011, ο Α. Μακαρονίδης γνωστοποίησε στο Δικαστήριο ΔΔ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κανονισμού Διαδικασίας, ότι παραιτείται από την προσφυγή που άσκησε στις 3 Οκτωβρίου 2011, διότι, κατόπιν της χορηγήσεως σε αυτόν της σχετικής βεβαιώσεως εκ μέρους του Centre de documentation et de l’information sur l’enseignement supérieur du Grand-Duché de Luxembourg (Κέντρου τεκμηρίωσης και πληροφόρησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση) (στο εξής: Cedies), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούνταν πλέον να του καταβάλει το σχολικό επίδομα που προβλέπεται από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ).

2        Με το υπόμνημα της 9ης Νοεμβρίου 2011, ο προσφεύγων ζήτησε από το Δικαστήριο ΔΔ να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 89, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, στο μέτρο που η άσκηση της προσφυγής του ήταν απότοκος της συμπεριφοράς της Επιτροπής.

3        Η παραίτηση του προσφεύγοντος γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή, η οποία με έγγραφό της, που εστάλη με τηλεομοιοτυπία στις 14 Δεκεμβρίου 2011, ενημέρωσε το Δικαστήριο ΔΔ ότι δεν υποβάλλει παρατηρήσεις επί της οικείας παραιτήσεως.

4        Εντούτοις, με το ίδιο έγγραφο, η Επιτροπή ζήτησε να φέρει κάθε διάδικος τα δικαστικά του έξοδα και, συνακόλουθα, να απορριφθεί το σχετικό με τα δικαστικά έξοδα αίτημα του προσφεύγοντος.

 Επί της παραιτήσεως

5        Ο προσφεύγων γνωστοποίησε εγγράφως ότι παραιτείται από την προσφυγή, η δε απόφασή του αυτή δεν εξαρτήθηκε από τον όρο ότι η Επιτροπή θα φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων. Επομένως, η παραίτηση είναι σαφής και ανεπιφύλακτη. Ως εκ τούτου, η παραίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κανονισμού Διαδικασίας.

6        Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κανονισμού Διαδικασίας, διατάσσεται η διαγραφή της υπό κρίση υποθέσεως από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου ΔΔ.

 Επί των δικαστικών εξόδων

7        Δυνάμει του άρθρου 89, παράγραφος 5, του Κανονισμού Διαδικασίας:

«Ο παραιτούμενος διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον ο αντίδικος διατύπωσε σχετικό αίτημα με τις παρατηρήσεις του επί της παραιτήσεως. Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του παραιτουμένου διαδίκου, καταδικάζεται στα έξοδα ο αντίδικος, αν τούτο δικαιολογείται από τη στάση του.»

8        Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι, μετά την άσκηση της προσφυγής, η Επιτροπή μετέβαλε στάση, στο μέτρο που μία μόλις εβδομάδα μετά την άσκησή της η Επιτροπή εγκατέλειψε την αδιάλλακτη στάση της και αίφνης τον διαβεβαίωσε ότι το Cedies θα του χορηγούσε τη βεβαίωση που ζητούσε.

9        Η Επιτροπή, με το έγγραφο της 14ης Δεκεμβρίου 2011, διευκρινίζει ότι η αρχική της θέση, ήτοι η εξάρτηση της χορηγήσεως του σχολικού επιδόματος του ΚΥΚ από την προϋπόθεση της προσκομίσεως βεβαιώσεως του Cedies, ουδέποτε μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι η βεβαίωση αυτή συνιστά όρο sine qua non για τη χορήγηση του προβλεπόμενου από τον ΚΥΚ σχολικού επιδόματος.

10      Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η Επιτροπή, με έγγραφο της 10ης Οκτωβρίου 2011, υπενθύμισε στον προσφεύγοντα ότι ο φάκελός του δεν ήταν πλήρης και δεν είχε ακόμη εξεταστεί και του ζήτησε να της διαβιβάσει τα έγγραφα που έλειπαν, ιδίως τη βεβαίωση του Cedies, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011 το αργότερο.

11      Στις 13 Οκτωβρίου 2011 ο προσφεύγων, με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απάντησε στην Επιτροπή ότι, όπως είχε ήδη αναφέρει και κατά το παρελθόν, δεν ήταν δυνατό να εξασφαλίσει από το Cedies την απαιτούμενη βεβαίωση.

12      Με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επόμενης ημέρας, η Επιτροπή απάντησε στον προσφεύγοντα ότι, στο εξής, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, δεδομένου ότι και άλλοι συνάδελφοί του ευρισκόμενοι σε παρόμοια κατάσταση της είχαν υποβάλει την απαιτούμενη βεβαίωση.

13      Ο προσφεύγων, με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 17ης Οκτωβρίου 2011, ζήτησε από την Επιτροπή να του υποδείξει κάποιο πρόσωπο στο Cedies, το οποίο θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει συναφώς.

14      Με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ίδιας ημέρας, η Επιτροπή απάντησε στον προσφεύγοντα ότι δεν γνώριζε κάποιον υπάλληλο του Cedies, παρά μόνον κάποιους ανώτατους υπαλλήλους. Πάντως, τον διαβεβαίωσε ότι το Cedies είχε χορηγήσει τέτοιες βεβαιώσεις σε άλλους υπαλλήλους.

15      Ο προσφεύγων, με έγγραφο της 19ης Οκτωβρίου 2011, ζήτησε εκ νέου από το Cedies να του χορηγήσει βεβαίωση, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως είχε πράξει και τις προηγούμενες φορές. Το Cedies, με επιστολή της 27ης Οκτωβρίου, απάντησε ότι θα ταχυδρομούσε τη σχετική βεβαίωση την ίδια ημέρα. Ο προσφεύγων έλαβε τη βεβαίωση αυτή στις 31 Οκτωβρίου 2011.

16      Κατά συνέπεια, από τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι η Επιτροπή ζήτησε κατ’ επανάληψη από τον προσφεύγοντα να προσκομίσει βεβαίωση του Cedies περί του ότι το τέκνο του δεν ελάμβανε την οικονομική αρωγή που χορηγεί το Cedies και ότι επανειλημμένως υπενθύμισε σε αυτόν ότι εξακολουθούσε να αναμένει το εν λόγω έγγραφο.

17      Μετά την άσκηση της προσφυγής, η Επιτροπή ενέμεινε στην απαίτησή της περί της προσκομίσεως βεβαιώσεως του Cedies, διευκρινίζοντας απλώς στον προσφεύγοντα ότι, στο εξής, αυτός δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα να λάβει την οικεία βεβαίωση και να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή, καθόσον άλλοι υπάλληλοι την είχαν ήδη λάβει στο μεταξύ.

18      Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να προσαφθεί στην Επιτροπή ότι μετέβαλε στάση μετά την άσκηση της προσφυγής.

19      Αντιθέτως, η υποβολή εκ μέρους του προσφεύγοντος της απαιτούμενης βεβαιώσεως προς συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου του για τη στήριξη της αιτήσεως χορηγήσεως του σχολικού επιδόματος ήταν αυτή η οποία κατέστησε άνευ αντικειμένου την ασκηθείσα προσφυγή. Δεν προκύπτει ο λόγος για τον οποίο η κατάθεση του οικείου στοιχείου από τον προσφεύγοντα θα δικαιολογούσε την καταδίκη της Επιτροπής στα δικαστικά έξοδα στα οποία αυτός υποβλήθηκε.

20      Κατόπιν των προεκτεθέντων, δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 89, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας.

21      Αντιθέτως, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του σχετικού αιτήματος που η Επιτροπή διατύπωσε με τις παρατηρήσεις της επί της παραιτήσεως, κάθε διάδικος πρέπει να φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

διατάσσει:

1)      Η υπόθεση F‑96/11, Μακαρονίδης κατά Επιτροπής, διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

2)      Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Λουξεμβούργο, 2 Φεβρουαρίου 2012.

Η Γραμματέας

 

      Ο Πρόεδρος

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel

Η παρούσα διάταξη καθώς και οι παρατιθέμενες σε αυτήν αποφάσεις και διατάξεις των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναρτημένες στον ιστότοπο www.curia.europa.eu.


* Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική.