Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 11. december 2012 – Vienne mod Parlamentet

(Sag F-97/11) 1

(Personalesag – lønforhold – familietillæg – husstandstillæg – ophør af retten til husstandstillæg – ægteskabets opløsning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Philippe Vienne (Moutfort, Luxembourg) (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved M. Ecker og S. Alves, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af Parlamentets afgørelse med hensyn til den dato, hvorpå den ændring af civilstand, der skal tages i betragtning ved ophævelsen af husstandstillægget som følge af sagsøgerens skilsmissedom, skal tillægges virkning.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Philippe Vienne bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Parlamentets omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 347 af 26.11.2011, s. 47.