Language of document :

Решение на Съда на публичната служба ( състав) от 21 март 2013 г. — Brune/Комисия

(Дело F-94/11)1

(Публична служба – Общ конкурс - Отмяна на решение за невключване в списъка с резерви – Изпълнение на окончателното съдебно решение – Принцип на законност – Възражение за незаконосъобразност срещу решението за възобновяване на конкурсната процедура)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Markus Brune (Бон, Германия) (представител: H. Mannes, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)ПредметЖалба за отмяна на решението на EPSO да възобнови процедурата по общия конкурс EPSO/AD/26/05 и да покани жалбоподателя да се яви отново на устния изпит и за отмяна на решението жалбоподателят да бъде изключен от този конкурс поради неявяването му на устния изпитДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Brune да заплати направените от него съдебни разноски и направените от Европейската комисия съдебни разноски.