Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 18 юни 2013 г. — Jargeac и др./Комисия

(Дело F-98/11)1

(Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Условия за предоставянето й — Приспадане на получавана от другаде надбавка от същото естество — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Bernard Jargeac и др. (Hostert, Люксембург) (представители: първоначално F. Moyse и A. Salerno, avocats, впоследствие от A. Salerno, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което се приема, че някои парични помощи, отпускани от държава членка за студентите във висши учебни заведения, следва да се считат за надбавки от същото естество като семейните надбавки и че посочените парични помощи следва да се приспадат от надбавките за образование, изплащани на длъжностните лица – родител на тези студенти, както и за отмяна на решението за връщане на неоснователно платените суми.

Диспозитив

Отхвърля жалбата във вида, в който е представена от г-н Finch, като явно недопустима.

Отхвърля жалбата във вида, в който е представена от г-н Jargeac, г-н Aliaga Artero, г-н Charrière, г-н Clarke, г-жа Domingues, г-жа Hughes, г-н Lanneluc и г-н Zein, като явно лишена от каквото и да е правно основание.

Г-н Jargeac и останалите осем длъжностни лица или бивши длъжностни лица, чиито имена се съдържат в приложението, понасят направените от тях съдебни разноски, както и разноските, направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 347, 26.11.2011 г., стр. 47.