Language of document :

Personalerettens kendelse (enedommer) af 18. juni 2013 – Jargeac m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-98/11) 1

(Personalesag – løn – familietillæg – uddannelsestillæg – betingelser for tildeling af ydelse – fradrag af tillæg af samme art modtaget fra anden side – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Bernard Jargeac m.fl. (Hostert, Luxembourg) (først ved advokaterne F. Moyse og A. Salerno, derefter ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at anse en bestemt økonomisk støtte, som en medlemsstat yder til universitetsstuderende, for ydelser af samme art som familietillæg, og om at trække denne økonomiske støtte fra det uddannelsestillæg, der tildeles de tjenestemænd, der er forældre til disse studerende, samt påstand om annullation af afgørelsen om tilbagesøgning af det med urette oppebårne beløb.

Konklusion

Sagen som fremlagt af Finch afvises.

Sagen som fremlagt af Jargeac, Aliaga Artero, Charrière, Clarke, Domingues, Hughes, Lanneluc og Zein, afvises, idet den er åbenbart retligt ugrundet.

Jargeac og de øvrige otte tjenestemænd eller tidligere tjenestemænd, hvis navne er opført i bilaget, bærer deres egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Europa-Kommissionen.

____________

1     EUT C 347 af 26.11.2011, s. 47.