Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 11 grudnia 2012 r.

Sprawa F‑97/11

Philippe Vienne

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Uposażenie – Dodatki rodzinne – Dodatek na gospodarstwo domowe – Ustanie prawa do dodatku na gospodarstwo domowe – Rozwiązanie małżeństwa

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której Ph. Vienne żąda stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego ustalającej na dzień 1 marca 2011 r. datę zakończenia wypłaty pobieranego wcześniej dodatku na gospodarstwo domowe.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament.

Streszczenie

Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek na gospodarstwo domowe – Data ustania prawa do dodatku na gospodarstwo domowe – Ocena w świetle prawa krajowego – Data rozwiązania małżeństwa

(regulamin pracowniczy, załącznik VII, art. 16 ust. 3)

Względy jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasady równości wskazują na to, że treści przepisu prawa Unii, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, należy zwykle nadać w całej Unii autonomiczną wykładnię, której należy dokonywać z uwzględnieniem kontekstu przepisu i celu spornego uregulowania. Jednakże dopuszcza się również, że nawet w braku wyraźnego odesłania stosowanie prawa Unii może wymagać, zależnie od przypadku, posłużenia się prawem państw członkowskich, w szczególności jeśli sąd Unii nie może znaleźć w prawie Unii ani w zasadach ogólnych prawa elementów pozwalających mu na ustalenie ich treści i zakresu w drodze wykładni autonomicznej.

Tymczasem zgodnie z prawem państw członkowskich Unii zawarcie małżeństwa powoduje powstanie określonych wzajemnych obowiązków, w szczególności o charakterze finansowym, między małżonkami, takich jak obowiązek niesienia pomocy, a rozwiązanie małżeństwa powoduje ustanie tych obowiązków. Ponieważ dodatek na gospodarstwo domowe ma na celu zrekompensowanie tych dodatkowych obciążeń spowodowanych zawarciem małżeństwa, rozwiązanie małżeństwa wiąże się z wygaśnięciem prawa urzędnika związanego węzłem małżeńskim do dodatku na gospodarstwo domowe, pobieranego wcześniej ze względu na stan małżeński.

W rezultacie wykładni art. 16 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego należy dokonywać w ten sposób, że w wypadku urzędnika pobierającego dodatek na gospodarstwo domowe ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim datą ustania prawa do wspomnianego dodatku jest data rozwiązania małżeństwa.

(zob. pkt 29–31)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 327/82 Ekro, 18 stycznia 1984 r, pkt 11

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑43/90 Díaz García przeciwko Parlamentowi, 18 grudnia 1992 r., pkt 36; sprawa T‑147/95 Pavan przeciwko Parlamentowi, 11 czerwca 1996 r., pkt 42; sprawa T‑342/04 Adam przeciwko Komisji, 22 lutego 2006 r., pkt 32

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑45/07 Mandt przeciwko Parlamentowi, 1 lipca 2010 r., pkt 62