Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 11. decembra 2012

Zadeva F‑97/11

Philippe Vienne

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Prejemki – Družinski dodatki – Gospodinjski dodatek – Prenehanje pravice do gospodinjskega dodatka – Prenehanje zakonske zveze“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero P. Vienne Sodišču za uslužbence predlaga, naj razglasi za nično odločbo, s katero je Evropski parlament kot datum prenehanja pravice do gospodinjskega dodatka, ki mu je bil dodeljen, določil 1. marec 2011.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov Parlamenta.

Povzetek

Uradniki – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Gospodinjski dodatek – Datum prenehanja pravice do gospodinjskega dodatka – Presoja z vidika nacionalnega prava – Datum prenehanja zakonske zveze

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VII, člen 16(3))

Iz zahtev po enotni uporabi prava Unije in načela enakosti izhaja, da je treba izraze iz določbe prava Unije, ki se pri opredelitvi pomena in obsega ne sklicuje izrecno na pravo držav članic, navadno razlagati samostojno v celotni Uniji, in sicer ob upoštevanju okvira, v katerega je umeščena določba, in cilja zadevne ureditve. Vendar čeprav ni izrecnega sklicevanja, uporaba prava Unije lahko po potrebi vključuje sklicevanje na pravo držav članic, zlasti kadar sodišče Unije iz prava Unije ali splošnih načel prava Unije ne more razbrati opornih točk, ki bi mu omogočale določitev vsebine in obsega prava Unije s samostojno razlago.

V skladu s pravom držav članic Unije sklenitev zakonske zveze pomeni, da med zakoncema nastanejo medsebojne obveznosti, zlasti finančne, kot je dolžnost pomoči, s prenehanjem zakonske zveze pa te obveznosti prenehajo. Ker je namen gospodinjskega dodatka nadomestiti dodatne izdatke, nastale zaradi sklenitve zakonske zveze, prenehanje zakonske zveze povzroči ugasnitev pravice poročenega uradnika do gospodinjskega dodatka, ki ga je prejemal zaradi svoje zakonske zveze.

Zato je treba člen 16(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom razlagati tako, da za uradnika, ki je prejemal gospodinjski dodatek zaradi zakonske zveze, datum, ko preneha pravica do navedenega dodatka, ustreza datumu prenehanja zakonske zveze.

(Glej točke od 29 do 31.)

Napotitev na:

Sodišče: 18. januar 1984, Ekro, 327/82, točka 11;

Sodišče prve stopnje: 18. december 1992, Díaz García proti Parlamentu, T‑43/90, točka 36; 11. junij 1996, Pavan proti Parlamentu, T‑147/95, točka 42; 22. februar 2006, Adam proti Komisiji, T‑342/04, točka 32;

Sodišče za uslužbence: 1. julij 2010, Mandt proti Parlamentu, F‑45/07, točka 62.