Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

20 päivänä syyskuuta 2013

Asia F‑99/11

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Palkkaus – Saamatta jääneen palkan maksaminen – Oikeussuojan tarve – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan komissio hylkäsi hänen 20.8.2010 esittämänsä vaatimuksen siitä, että hänelle maksetaan 1.6.2005–31.7.2010 väliseltä ajalta saamatta jäänyt palkka.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Virkamiehet – Henkilöstökanteet – Oikeussuojan tarve – Jo syntyneen ja edelleen olemassa olevan intressin edellytys – Arviointi kanteen nostamisen ajankohtana – Kanne, joka voi tuottaa kantajalle hyötyä

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Jotta virkamiehen tai entisen virkamiehen henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan nojalla nostaman kanteen, jossa vaaditaan 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hänelle vastaisen toimen kumoamista, tutkittavaksi ottamisen edellytykset täyttyisivät, hänellä on hänen kanteensa nostamisen ajankohtana oltava jo syntynyt ja edelleen olemassa oleva riittävän ilmeinen intressi saada kyseinen toimi kumotuksi, ja tällainen intressi edellyttää sitä, että kanteen lopputulos on omiaan tuottamaan hänelle hyötyä.

(ks. 22 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 ja T‑139/05, Agne-Dapper ym. v. komissio ym., 29.11.2006, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen