Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Португалия), постъпило на 13 октомври 2016 г. — Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

(Дело C-525/16)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Страни в главното производство

Жалбоподател: Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Ответник: Autoridade da Concorrência

Друга страна: GDA — Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Преюдициални въпроси

Ако в рамките на производство за налагане на санкция са налице данни или доказателства за факти относно последиците от евентуална дискриминационна ценова практика на предприятие с господстващо положение по отношение на предприятие за търговия на дребно, което търпи вреди спрямо своите конкуренти, зависи ли квалифицирането на посоченото поведение като поставящо в сравнително по-неблагоприятно положение по смисъла на член 102, буква в) ДФЕС от допълнителна преценка на тежестта, релевантността или важността на тези последици за конкурентното положение или за конкурентоспособността на засегнатото предприятие, по-специално що се отнася до възможността то да преодолее разликата в разходите, направени в рамките на услугата на едро?

Ако в рамките на производство за налагане на санкция са налице данни или доказателства за значително по-малка важност на дискриминационната ценова практика на предприятие с господстващо положение, що се отнася до направените разходи, получените приходи и достигнатата рентабилност от страна на засегнатото предприятие за търговия на дребно, в съответствие ли е преценката за липса на данни за злоупотреба с господстващо положение и забранени практики с тълкуване, при което се вземат предвид член 102, буква в) ДФЕС и установената в решения British Airways1 и Clearstream2 съдебна практика?

(iii)    Или обратно, подобно обстоятелство не е достатъчно, за да се изключи възможността разглежданото поведение да се квалифицира като злоупотреба с господстващо положение и забранена практика за целите на член 102, буква в) ДФЕС и посоченото обстоятелство е релевантно само за определяне на отговорността или санкцията на предприятието нарушител?

(iv)    Трябва ли съдържащият се в член 102, буква в) ДФЕС израз „като по този начин ги поставя в сравнително по-неблагоприятно положение“ да се тълкува в смисъл, че отговаря на изискването предимството, което произтича от дискриминацията, да съответства на свой ред на минимален процент от структурата на разходите на засегнатото предприятие?

(v)    Трябва ли съдържащият се в член 102, буква в) ДФЕС израз „като по този начин ги поставя в сравнително по-неблагоприятно положение“ да се тълкува в смисъл, че отговаря на изискването предимството, което произтича от дискриминацията, да съответства на свой ред на минимална разлика между средните разходи на предприятията, които се конкурират при предоставянето на въпросната услуга на едро?

(vi)    Може ли съдържащият се в член 102, буква в) ДФЕС израз „като по този начин ги поставя в сравнително по-неблагоприятно положение“ да се тълкува в смисъл, че отговаря на изискването предимството, което произтича от дискриминацията, да съответства — в областта на разглежданите пазар и услуга — на по-високи стойности от разликите, посочени в […] таблици 5, 6 и 7, за да може разглежданото поведение да се счита за забранена практика?

(vii)    При утвърдителен отговор на четвърти, пети или шести въпрос, как следва да се дефинира посоченият минимален праг на релевантност на неблагоприятното положение във връзка със структурата на разходите или със средните разходи на предприятията, които се конкурират при предоставянето на разглежданата услуга на дребно?

(viii)    В случай на определяне на този минимален праг позволява ли обстоятелството, че той не се достига всяка година, да се обори произтичащата от решение Clearstream презумпция, че „прилагането по отношение на един от търговските партньори на различни цени за еквивалентни услуги, и то непрекъснато в продължение на пет години и от предприятие, което има фактически монопол на пазара, който е нагоре по веригата, не може да не [създаде] конкурентно неблагоприятно положение за същия този партньор“?3

____________

1 C-95/04 P, EU:C:2007:166

2 T-301/04, EU:T:2009:317

3 точки 194 и 195.