Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 22 februari 2021 – brottmål mot IR

(Mål C-105/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien)

Tilltalad i brottmålet vid den nationella domstolen

IR

Tolkningsfrågor

Är det förenligt med artikel 6 i stadgan, jämförd med artikel 5.4, 5.2 och 5.1 c i Europakonventionen jämförd med artikel 47 i stadgan, rätten till fri rörlighet, likabehandlingsprincipen samt principen om ömsesidigt förtroende, att den utfärdande rättsliga myndigheten enligt artikel 6.1 i rambeslut 2002/584 inte vidtar några åtgärder för att informera den eftersökta personen om de faktiska och rättsliga grunderna för gripandet och om rätten att överklaga arresteringsordern medan denna person befinner sig i den verkställande medlemsstaten?

Om så är fallet: Krävs det enligt principen om unionsrättens företräde framför nationell rätt att den utfärdande rättsliga myndigheten underlåter att lämna sådan information och krävs det dessutom att nämnda myndighet, om den eftersökta personen trots denna brist på information begär att den nationella arresteringsordern ska upphävas, först prövar denna begäran i sak när den eftersökta personen har överlämnats?

Vilka rättsliga åtgärder i unionsrätten är lämpade för att lämna sådan information?

____________