Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2021. podnio H.R. Participations SA protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 16. prosinca 2020. u predmetu T-535/19, H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(predmet C-109/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: H.R. Participations SA (zastupnici: P. Wilhelm i J. Rossi, avocats)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) rješenjem od 2. lipnja 2021. proglasio je žalbu nedopuštenom i društvu H.R. Participations SA naložio snošenje vlastitih troškova.

____________