Language of document :

Kanne 8.10.2007 - Daskalakis v. komissio

(Asia F-107/07)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Constantin Daskalakis (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa nimittävän viranomaisen 28.6.2007 tekemän päätöksen siltä osin kuin siinä ei myönnetä henkilöstösääntöjen 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä tasoituskorvausta pidemmäksi ajaksi kuin vuodeksi

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka määrättiin hoitamaan väliaikaisesti yksikön päällikön virkaa, riitauttaa päätöksen, jolla komissio hänen palkkaansa laskiessaan kieltäytyi ottamasta huomioon korvausta, joka hänelle myönnettiin väliaikaisena yksikön päällikkönä sillä perusteella, että henkilöstösääntöjen 7 artiklan 2 kohdan mukaan tämä tasoituskorvaus voidaan myöntää vain vuodeksi, vaikka kantaja toimi edelleen yksikön päällikkönä tämän ajan päätyttyä.

Kantaja väittää, että edellä mainitussa säännöksessä säädetty aikaraja koskee vain väliaikaista viranhoitoa eikä se vaikuta sitä vastaavaan palkkaukseen, jos väliaikainen viranhoito pitkittyy yli vuoden ajan. Jos hallinto ei kykene täyttämään avointa virkaa vuoden kuluessa, se ei kantajan mukaan voi vedota sen omaan epäonnistumiseen virkaa väliaikaisesti tätä pidemmän ajan hoitavaa virkamiestä vastaan.

Lisäksi kantaja väittää, että on loukattu virkamiesten huolenpitovelvollisuutta ja hyvän hallinnon periaatetta. Komission olisi pitänyt ottaa huomioon yksikön edun lisäksi myös kyseessä olevan virkamiehen edut.

Toissijaisesti kantaja korostaa, että hänet oli nimitetty väliaikaiseksi yksikön päälliköksi, koska pakollinen liikkuvuussuunnitelma velvoitti kyseessä olevan viran hoitajan siirtymään toiseen virkaan. Tästä syystä hän väittää, että hänen tapauksessaan pitäisi soveltaa henkilöstösääntöjen 7 artiklan 2 kohdan viimeistä osaa, jonka mukaan väliaikaisen virkanimityksen kesto voi ylittää vuoden, jos sen tarkoituksena on suoraan tai välillisesti korvata virkamies, joka on siirretty tilapäisesti muihin tehtäviin yksikön edun mukaisesti.

____________