Language of document : ECLI:EU:F:2008:67

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

22. května 2008

Věc F-107/07

Constantin Daskalakis

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Odměna – Článek 7 odst. 2 služebního řádu – Dočasný příspěvek – Nepřípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se C. Daskalakis domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování v rámci Komise ze dne 28. června 2007 v rozsahu, v němž mu tímto rozhodnutím nebyl přiznán příspěvek stanovený v čl. 7 odst. 2 služebního řádu na dobu delší než jeden rok.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako nepřípustná. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Řízení – Přípustnost podání – Posouzení k okamžiku učinění podání

(Jednací řád Soudu prvního stupně, článek 114; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 78)

Pokud se námitka nepřípustnosti týká žaloby předložené kanceláři Soudu pro veřejnou službu přede dnem vstupu jeho vlastního jednacího řádu v platnost, je třeba použít jednak procesní ustanovení uvedená v článku 78 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, a zejména ustanovení obsažené v odstavci 3 uvedeného článku, který Soud opravňuje k tomu, aby rozhodl usnesením, aniž by zahajoval projednávání věci samé, a jednak ustanovení o přípustnosti žaloby, na něž odkazoval článek 114 jednacího řádu Soudu prvního stupně, který byl obdobně použitelný ve vztahu k Soudu pro veřejnou službu až do vstupu jeho jednacího řádu v platnost.

Jelikož lhůta pro předložení námitky nepřípustnosti – ať již situace spadá do oblasti působnosti článku 114 jednacího řádu Soudu prvního stupně nebo do oblasti působnosti článku 78 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu – běží od okamžiku doručení žaloby, je tedy v případě, že k tomuto doručení došlo před vstupem jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu v platnost, lhůtou, kterou je třeba dodržet, nezbytně lhůta, která je v platnosti a vyplývá z jednacího řádu Soudu prvního stupně. Proto v souladu se zásadou právní jistoty nemůže mít vstup jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu v platnost právoplatně za následek omezení dané lhůty pro předložení námitky nepřípustnosti samostatným podáním, která je v den jeho vstupu v platnost již v běhu.

Relevantním dnem pro ověření dodržení této lhůty je den, v němž je námitka nepřípustnosti předložena Soudu pro veřejnou službu.

(viz body 23, 25 a 26)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 14. prosince 1992, Lenz v. Komise, T‑47/92, Recueil, s. II‑2523, bod 34

Soud pro veřejnou službu: 26. dubna 2006, Falcione v. Komise, F‑16/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑3 a II‑A‑1‑7, bod 84; 14. prosince 2007, Duyster v. Komise, F‑82/06, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 40; 25. ledna 2008, Duyster v. Komise, F‑80/06, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 38 až 43