Language of document : ECLI:EU:F:2008:67

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 22. mája 2008

Vec F‑107/07

Constantin Daskalakis

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Odmena – Článok 7 ods. 2 služobného poriadku – Dočasný príspevok – Neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou C. Daskalakis navrhuje zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu v Komisii z 28. júna 2007 v rozsahu, v akom mu toto rozhodnutie nepriznáva príspevok podľa článku 7 ods. 2 služobného poriadku na dobu dlhšiu ako jeden rok

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Konanie – Prípustnosť podaní – Posúdenie v čase predloženia aktu

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 114; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 78)

Pokiaľ sa námietka neprípustnosti týka žaloby podanej do kancelárie Súdu pre verejnú službu predo dňom nadobudnutia účinnosti jeho vlastného rokovacieho poriadku, treba uplatniť jednak procesné pravidlá uvedené v článku 78 rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, najmä pravidlá odseku 3 uvedeného článku, ktorý oprávňuje súd rozhodnúť uznesením bez toho, aby začal prejednanie vo veci samej, a jednak pravidlá prípustnosti žaloby, na ktoré odkazuje článok 114 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis na konania pred Súdom pre verejnú službu až do nadobudnutia účinnosti jeho rokovacieho poriadku.

Lehota na podanie námietky neprípustnosti, či spadá už do rozsahu pôsobnosti článku 114 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa alebo článku 78 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, začína plynúť od doručenia žaloby, teda v prípade, že toto doručenie sa uskutočnilo pred nadobudnutím účinnosti Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, lehota, ktorú treba dodržať, je nutne lehota, ktorá platí a vyplýva z Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa. Preto v súlade so zásadou právnej istoty nadobudnutie účinnosti Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu nemôže mať za následok obmedzenie predmetnej lehoty ktorá už plynie v deň nadobudnutia jeho účinnosti na podanie námietky neprípustnosti samostatným podaním..

Relevantným dňom na overenie dodržania tejto lehoty je deň, keď bola podaná námietka na Súd pre verejnú službu, a nie deň doručenia tejto námietky žalobcovi.

(pozri body 23, 25 a 26)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 14. decembra 1992, Lenz/Komisia, T‑47/92, Zb. s. II‑2523, bod 34

Súd pre verejnú službu: 26. apríla 2006, Falcione/Komisia, F‑16/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑3, II‑A‑1‑7, bod 84; 14. decembra 2007, Duyster/Komisia, F‑82/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 40; 25. januára 2008, Duyster/Komisia, F‑80/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 38 až 43