Language of document :

Решение на Съда (осми състав) от 17 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Upravni sud u Zagrebu — Хърватия) — FRANCK d.d. Zagreb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Дело C-801/19)1

(Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Случаи на освобождаване — Член 135, параграф 1, букви б) и г) — Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“ — Сложни сделки — Основна услуга — Предоставяне на разположение на парични средства срещу възнаграждение — Прехвърляне на запис на заповед на факторингово дружество и превеждане на получената сума на издателя на записа на заповед)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Upravni sud u Zagrebu

Страни в главното производство

Жалбоподател: FRANCK d.d. Zagreb

Ответник: Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

Диспозитив

Член 135, параграф 1, букви б) и г) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в тези разпоредби освобождаване от данък върху добавената стойност съответно за отпускането на кредити и за сделките с други прехвърляеми инструменти, се прилага по отношение на сделка, която за данъчнозадълженото лице се състои в предоставяне на разположение на друго данъчнозадължено лице срещу възнаграждение на парични средства, получени от факторингово дружество след прехвърлянето на последното на запис на заповед, издаден от второто данъчнозадължено лице, като първото данъчнозадължено лице гарантира на това факторингово дружество възстановяването на сумата по посочения запис на заповед на падежа му.

____________

1 ОВ C 27, 27.1.2020 г.