Language of document :

Определение на председателя на Съда на публичната служба от 25 април 2008 г. - Bennett и др. / СХВП

(Дело F-19/08 R)

(Публична служба - Обезпечително производство - Молба за спиране изпълнението на акт - Обявление за конкурс - Неотложност - Липса)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Kelly-Marie Bennett (Aликанте, Испания) и други (представител: G. Vandersanden, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) (представители: I. de Medrano Caballero и E. Maurage)

Предмет

Молба за спиране изпълнението на обявления за конкурс OHIMIAD/02/07 и OHIMIAST/02/07 докато не се вземе решение по съществото на спора, в резултат на което жалбоподателите не са задължени да участват в посочените изпити и като последица договорите им не могат да бъдат прекратени поради факта, че не фигурират в списъка с резервите.

Диспозитив

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

Съдът на публичната служба не се произнася по съдебните разноски.

____________