Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. - Behmer przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F- 16/08)1

(Urzędnicy - Postępowanie w sprawie przyznania punktów za osiągnięcia w Parlamencie Europejskim - Naruszenie obowiązku uzasadnienia - Uzasadnienie przedstawione w trakcie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joachim Behmer (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. Burgos i R. Ignătescu, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu skarżącemu dwóch punktów za osiągnięcia za lata 2004 i 2006.

Sentencja wyroku

Umarza się postępowanie w zakresie dotyczącym decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 czerwca 2007 r. o przyznaniu J. Behmerowi dwóch punktów za osiągnięcia w ramach postępowania w sprawie awansu za 2004 r.

Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. o przyznaniu J. Behmerowi dwóch punktów za osiągnięcia w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r.

Parlament Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania oraz połową kosztów poniesionych przez J. Behmera.

J. Behmer zostaje obciążony połową swoich własnych kosztów postępowania.

____________

1 - Dz. U. C 116 z 9.5.2008, s. 32