Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 - Wybranowski / Commissie

(Zaak F-17/08)1

(Openbare dienst - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-plaatsing op reservelijst - Beoordeling van mondeling examen - Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/60/06 - Motivering - Bevoegdheden van jury - Beoordeling van kandidaten)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Andrzej Wybranowski (Warschau, Polen) (vertegenwoordiger: Z. Wybranowski, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Wijziging of nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/60/06 AD5 om verzoeker na het voor het mondelinge examen behaalde resultaat niet op de reservelijst van dit vergelijkend onderzoek te plaatsen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Wybranowski wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 158 van 21.6.2008, blz. 25.